[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 3C0.4321631_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue S40.4321633_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue FO0.4321635_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue DX0.4321637_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue O40.4321639_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 9S0.4321641_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue A70.4321643_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 6X0.4321645_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue NC0.4321647_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 5Y0.4321649_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue D30.4321632_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue N70.4321634_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue O80.4321636_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 380.4321638_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue EN0.4321640_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue TZ0.4321642_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue GT0.4321644_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 920.4321646_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 760.4321648_1_1
[26.11.09][PICS] G-D đằng sau hậu trường thực hiện bộ ảnh cho Vogue 160.4321652_1_1

Cre: bbvipz
Re-up by me